Disclaimer

 

 

De eigenaar van de website http://www.indisch-centrum-denhaag.nl is Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, notarieel gedeponeerd en gevestigd te Den Haag, Nederland sedert 2 maart 2009; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 27 33 84 05.

 

Aan de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht gewerkt, waarbij gepoogd is om zowel de accuratesse als de actualiteit en de volledigheid te waarborgen.

 

De eigenaar aanvaardt geen verantwoording voor de aan de inhoud van deze website gekoppelde bestanden en/of websites, waarnaar wordt verwezen.

 

De eigenaar aanvaardt geen verantwoording voor in deze website opgenomen inhoud van websites van Partner-organisaties.

 

De eigenaar behoudt zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke inhoud van websites van derden ter publicatie te weigeren, dan wel weg te laten en/of aan te passen, indien blijkt dat deze onjuist is en/of kwetsend kan zijn voor anderen.

 

De eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met enigerlei inhoud van deze website. De resultaten en gevolgen van toegang tot deze website alsmede gebruik van de in deze website gevonden informatie zijn te allen tijde de verantwoording van de gebruiker.

 

De eigenaar aanvaardt geen verantwoording voor in deze website voorkomende typfouten.

 

Bezoekers van deze website die twijfelen aan de correctheid van delen van de inhoud, of hierover vragen, opmerkingen of klachten hebben, kunnen met de eigenaar contact opnemen via de contactpagina.

 

Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen van deze website maken inbreuk op de rechten ontleend aan de Wet op Auteursrechten, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Computer Criminaliteit.

 

Toestemming tot het gebruik van getoonde inhoud of delen ervan is mogelijk na overleg en met uitdrukkelijke bronvermelding. Eenmaal verleende toestemming blijft rechtsgeldig tot wederopzegging door de eigenaar van deze website. Verleende toestemming vervalt in geval van opheffen van de gastwebsite en/of bij verkoop of overname daarvan door derden.

 

© 2010 Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, all rights reserved.

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.